Podmínky přijetí členů

Přijímání nových členů TJ a osob sdružených v TJ dle Vnitřního řádu, čl. IV:

Přijímání nových členů TJ
Nové členy TJ přijímá valná hromada TJ, dle pravidel rozhodování valné hromady.
Členem TJ se může stát osoba starší 18 let.
Návrh na přijetí za člena TJ podává výbor TJ po přezkoumání splnění formálních podmínek přijetí.

Formální podmínky pro přijetí nového člena TJ
- sportovní reprezentace TJ po dobu min. 4 let nebo členství osob sdružených po dobu min. 4 let.
- řádné placení oddílových příspěvků a jiných úhrad vyplývajících z jeho činnosti v TJ
- bezúhonnost
- aktivní a doložitelná spolupráce s TJ, kterou bude žadatel prezentovat na VH TJ, schvalující jeho žádost o přijetí
- hájení zájmů a dobrého jména TJ
Splnění formálních podmínek nezakládá povinnost TJ k přijetí nových členů - rozhoduje hlasování

Přijímání osob sdružených v TJ
Osoby sdružené v TJ přijímá valná hromada dle pravidel rozhodování valné hromady.
Členem sdružených osob v TJ se může stát závodník od zahájení závodní činnosti nebo zahájením tréninkové činnosti v TJ, trenér, rozhodčí apod. od 18-ti let nebo ostatní osoby sdružené v TJ po dovršení 18 let.
Návrh na přijetí těchto členů podává výbor TJ na základě jejich písemné přihlášky po přezkoumání formálních podmínek přijetí.
Tyto členy schvaluje valná hromada. Závodníky za členy navrhuje trenérská rada TJ a jejich přijetí schvaluje výbor TJ.

Formální podmínky pro přijetí osoby sdružené v TJ
- u trenérů - smlouva s TJ, bezúhonnost, řádné plnění povinností vůči TJ
- u rozhodčích - reprezentace TJ
- u ostatních - řádné plnění povinností vůči TJ, aktivní doložitelná spolupráce s TJ po dobu min. 2 let, kterou bude zájemce o sdružené členství prezentovat na valné hromadě TJ, schvalující jeho žádost o přijetí.