Výtvarná soutěž 2015

Výtvarná soutěž je určena pro děti i dospělé. Soutěžící budou zařazeni do pěti věkových kategorií.

Tématem výtvarné soutěže jsou obecné pojmy jako "krasobruslení", "bruslení", "krasobruslařka", "bruslař" apod. Záleží tedy jen na Vašem výtvarném ztvárnění tématu a použité výtvarné technice. 

Vytvořené výtvarné dílo naskenujte a zašlete společně se souhlasem o zařazení do soutěže (formulář)  na e-mailovou adresu tj@stadionbrno.cz, případně osobně předejte na sekretariátu TJ.

Soutěž probíhá v termínu od 20. 3. 2015 do 20. 5. 2015.

O výhercích v jednotlivých kategoriích rozhodne po stanoveném uplynutí termínu soutěže veřejné losování. Veřejné losování se bude konat dne 29.5.2015 v 15,30 hodin v klubovně TJ, nacházející se v sídle pořadatele.

Projevte svou kreativitu a zapojte se do soutěže!

Pokud hledáte inspiraci, prohlédněte si soutěžní díla z galerie, ať vidíte, co poslali ostatní soutěžící.

Pořadatel doporučuje uchovat soutěžícím originály jejich soutěžního díla, neboť zamýšlí uskutečnit výstavu soutěžních děl, která byla zaslána do výtvarné soutěže. Originály soutěžních děl je možné předat rovněž na sekretariátu TJ, kde budou po dobu soutěže a do uskutečnění výstavy uchovány. V případě zájmu o vrácení originálu soutěžního díla po této době je nutné tuto skutečnost oznámit.

 

 

 

Pravidla soutěže


Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže „Výtvarná soutěž 2015“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

Pořadatel soutěže:
TJ Stadion Brno, spolek
Křídlovická 32, 603 00 Brno

(dále jen „pořadatel“).


1.
Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 20. 3. 2015 do 20. 5. 2015 na území České republiky, přičemž vyhlášení výsledků a zamýšlená závěrečná výstava proběhne v sídle pořadatele (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).


2.
Účast v soutěži:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Soutěžící mladší osmnácti let se mohou účastnit soutěže pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce - rodiče, jinak účast v soutěži nebude umožněna.

 

3.
Pravidla soutěže:
Soutěžící se zúčastní soutěže tím, že:
nakreslí, namalují či jinak kreativně vytvoří "soutěžní dílo" a toto "výtvarné dílo" zašlou v době trvání soutěže pořadateli soutěže. Obrázek soutěžící či jeho zákonný zástupce / rodič vyfotí či naskenuje a zašle do soutěže na e-mailovou adresu tj@stadionbrno.cz společně s formulářem o souhlasu se zařazením do výtvarné soutěže (jméno, příjmení zákonného zástupce / rodiče, kontakt zákonného zástupce / rodiče, jméno, příjmení a věk soutěžícího /např.: Adam Novák, 6 let/, název obrázku /např. Krasobruslařka/, případně použitou výtvarnou techniku apod.).

Na základě zveřejněného věku budou soutěžící rozděleni do pěti věkových kategorií:

1) děti do 3,99 let

2) děti od 4 do 7,99 let

3) děti od 8 do 12,99 let

4) mládež od 13 do 17,99 let

5) dospělí

Zasláním či osobním předáním soutěžního díla a formuláře poskytuje zákonný zástupce/rodič souhlas s pravidly této soutěže, a dále poskytuje souhlas v rozsahu stanoveném čl. 6 těchto pravidel včetně souhlasu s uveřejněním soutěžního obrázku na webových stránkách www.stadionbrno.cz, případně vystavením soutěžního díla v prostorách krasobruslařské haly.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní díla soutěžitele, které byly doručeny do soutěže v době trvání soutěže, tedy doručeny od 20. 3. 2015 do 20. 5. 2015 stanoveným způsobem.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní díla, jejichž autorem je přímo soutěžící - dítě či dospělý. Dítě může využít při tvorbě soutěžního díla pomoc dospělé osoby.

Soutěžící se soutěže nemůže účastnit opakovaně.

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly budou ze soutěže vyřazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.

Do soutěže budou zařazeny pouze platně odeslané obrázky. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo posoudit zaslané dílo a automaticky vyřadit ty díla, která jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či dle názoru pořadatele mohou jinak poškodit soutěž nebo samotného pořadatele soutěže. V případě, že soutěžitel nesplňuje podmínky této soutěže, je pořadatel oprávněn soutěžitele ze soutěže vyřadit.


4.
Výherce, výhry v soutěži:

Pořadatel, jakožto krasobruslařský oddíl zajišťující odbornou sportovní výchovu dětí a mládeže, není odborně zdatný v oblasti výtvarného umění, a proto o výhercích v jednotlivých kategoriích rozhodne po stanoveném uplynutí termínu soutěže veřejné losování.

Veřejné losování se bude konat dne 29. 5. 2015 v 15,30 hod v klubovně, nacházející se v sídle pořadatele.

Z každé kategorie bude vylosován jeden výherce, který získá věcné ceny a sladké překvapení.

Vylosování výherců provede osoba pověřená pořadatelem soutěže.

O výhře budou výherci informování do 7. 6. 2015 prostřednictvím webových stránek a na kontakt uvedený ve formuláři při přihlášení soutěžního díla.

V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat, výherce nebude reagovat na výzvu pořadatele do třiceti dnů či neprojeví zájem o výhru, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

Výhry budou předány výhercům osobně během veřejného losování. Pokud nebude soutěžící či jeho zákonný zástupce / rodič osobně přítomen losování bude mít možnost po zaslání e-mailu o výhře pořadatelem vyzvednout si výhru na sekretariátu TJ Stadion Brno, a to po domluvě termínu.

V případě, že si výherce nevyzvedne výhru do 90ti dnů, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití, k dalším propagačním či charitativním účelům pořadatele soutěže.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.


5.
Náležitosti soutěžního díla:
Soutěžní dílo může být vyhotoveno jakoukoliv malířskou či kreslířskou technikou. Do soutěže pak bude zaslán scan nebo fotografie takového obrázku.

Soutěžní dílo musí být do soutěže zasláno ve formátu: JPG.

Účastník či zákonný zástupce / rodič účastníka výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora soutěžního díla (soutěžícího) i osob zachycených v soutěžním díle udělit souhlas se zpracováním osobních údajů a zveřejnění soutěžního díla. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak, odpovídá v plném rozsahu účastník či zákonný zástupce účastníka za veškeré škody vzniklé v této souvislosti pořadateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla pořadateli soutěže anebo jiné osobě jakákoliv škoda nebo náklady, je účastník či zákonný zástupce účastníka povinen je v plném rozsahu uhradit.


6.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Účastí v soutěži resp. odesláním soutěžního díla a vyplněného formuláře uděluje účastník resp. zákonný zástupce / rodič účastníka pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů. Dále uděluje nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn soutěžní dílo a všechny jeho součásti využívat všemi způsoby, zejména ke zveřejnění na webových stránkách www.stadionbrno.cz, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto projevů osobní povahy a autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový).

 

7.
Obecné podmínky soutěže:

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící resp. jeho zákonný zástupce - rodič svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výhry není možné reklamovat.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.

Organizátor si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady zaslaná soutěžní díla či je bez náhrady dle vlastního uvážení zlikvidovat. Zaslaná díla se nevrací zpět. V Brně dne 20. 3. 2015