Výbor TJ Stadion Brno svolává řádnou valnou hromadu

25.05.2016 05:09

Vážení členové TJ Stadion Brno,

v souladu s interními předpisy TJ svolává výbor TJ řádnou valnou hromadu členů TJ.

 

Valná hromada se bude konat ve středu 8. června 2016 od 17.00 hod. v klubovně TJ v Krasohale v Brně na Křídlovické ul. č. 32.

 

Program VH je následující: 

 • Zahájení
 • Volba orgánů VH
 • Schvalování jednacího řádu VH
 • Zhodnocení roku 2015
 • Zpráva o hospodaření 2015
 • Zpráva revizní komise
 • Schvalování hospodářského výsledku 2015
 • Schvalování kooptace člena výboru TJ
 • Výhled na rok 2016
 • Zabezpečení dodávek energií pro TJ na další období
 • Schvalování rozpočtu 2016
 • Přijímání, vylučování členů TJ
 • Změna stanov TJ a Vnitřního řádu TJ
 • Diskuse
 • Schvalování usnesení
 • Závěr, ukončení VH

Pozvánka na VH vč. programu bude také vyvěšena na nástěnce v chodbě v přízemí Krasohaly.

 

S pozdravem

Výbor TJ