Ochrana osobních údajů

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

INFORMACE O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

V souladu s obecným nařízením 2016/679 pocházející od Evropského parlamentu a Rady EU tzv. GDPR (General Data Protection Regulation) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů schváleným v dubnu 2016 s účinností od 25. května 2018, dále jen „Nařízení“, Vám poskytujeme tyto informace

 

Správce osobních údajů:

TJ STADION BRNO z.s., se sídlem Křídlovická 908/32, 603 00 Brno

IČ: 00531839

 

Subjekt osobních údajů:

Zpracováváme osobní údaje níže uvedených subjektů, které nezbytně potřebujeme pro splnění zákonné povinnosti, tedy jejich evidence je založena na některém z právních důvodů:

 • řádní členové (včetně nezletilých závodníků s omezenými právy)
 • přidružení členové
 • účastníci kurzů bruslení
 • zákonní zástupci nezletilých závodníků
 • trenéři vykonávající činnost pro TJ na základě smlouvy
 • zaměstnanci
 • smluvní partneři

 

Osobní údaj:

Zpracováváme tyto údaje:

 1. Identifikační údaje – jméno, příjmení a datum narození
 2. Kontaktní údaje - bydliště, adresa, telefon, e-mail; u cizince také adresa místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
 3. Podpis
 4. Ostatní údaje spojené s členstvím - den vzniku a zániku členství, číslo účtu za účelem identifikace platby či vrácení přeplatku
 5. Rodné číslo zpracováváme pouze v případě, že
 • pobíráte mzdu nebo odměnu, 
 • při povinnosti uvést jej do žádosti o dotaci či jinou podporu
 • při pojistném plnění
 • u statutárních orgánů a kontrolní komisu ve věci provedení zápisu těchto osob do spolkového rejstříku

Další údaje zpracováváme u osob, které jsou v pracovněprávním vztahu pro splnění povinných náležitostí mzdového listu a další údaje ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

 

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od subjektu údajů.

 

 

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem:

 

 1. plnění zákonných povinností:
 • vedení evidence členů spolku, řádných přidružených
 • vedení kontaktních údajů zákonných zástupců nezletilých členů
 • plnění z pojistných smluv pro případ nahodilé události v rámci sportovní činnosti přidružených členů
 • vedení údajů k žádosti o finanční příspěvek z veřejných zdrojů
 • vedení personální a mzdové agendy pro vlastní zaměstnance
 • za účelem ochrany majetku kamerový systém ve společných částech Krasohaly

 

Jiné údaje (foto, video, zvukový záznam, sportovní výsledky) zpracováváme za účelem

 1. naplnění hlavního cíle spolku:
 • pořádání sportovních akcí (zejména krasobruslařských závodů, exhibic, soustředění, kurzů bruslení)
 • správy webových stránek, informačních systémů a profilů na sociálních sítích
 • propagace spolku, sportovní akce bruslení

 

 1. V případě, že jste nám poskytli kontaktní údaje, zpracováváme je pouze za účelem kontaktování ve věcech týkajících se činnosti spolku.

 

Právní základ zpracování osobních údajů:

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je zejména Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., Zákoník práce č. č. 262/2006 Sb., Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

 

Ke zpracování údajů k naplnění hlavního cíle spolku a plnění zákonných povinností, vše popsáno výše, nepotřebujeme souhlas subjektu údajů, a to bez ohledu na formu zpracování (papírová, elektronická, softwarová nebo webová aplikace), a to ani v případě, že zpracování provádíme prostřednictvím zpracovatele (správce, účetní, webový portál, provozovatel serverových služeb).

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

TJ STADION BRNO z.s. nenaplňuje zákonné podmínky pro jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Osobní údaje můžeme poskytovat bez Vašeho souhlasu těmto subjektům:

 • státním orgánům, zejména orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutoři, notáři, soudní komisaři, insolvenční správci atd.
 • externím subjektům, dále jen „zpracovatel“
  • Českému krasobruslařskému svazu
  • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS
  • výkonnému výboru ČUS
  •  institucím poskytujícím příspěvky z veřejných zdrojů (zejména MŠMT, JMK, Statutární město Brno, MČ Brno-střed)
 • Zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, registru pojištěnců – v případě vlastních zaměstnanců
 • Statistickému úřadu, Finančnímu úřadu
 • členům spolku ve věci nahlížení do seznamu členů (právo dle stanov)
 • zasedání valné hromadě (roční přehledy, sportovní výsledky

 

S Vaším souhlasem nebo na Váš příkaz můžeme osobní údaje poskytnout i dalším subjektům.

 

Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány:

Na základě § 3a odst. 6 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (ZOPS) budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne ukončení činnosti, pro kterou byly údaje evidovány a jiné údaje budou zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po ukončení činnosti, pro kterou jsou údaje evidovány).

 

Osobní údaje vlastních zaměstnanců zpracováváme a uchováváme v souladu s platnou legislativou upravující tuto (zaměstnaneckou) problematiku.

 

Práva subjektu údajů:

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Správce poskytne na žádost subjektu údajů kopii zpracovaných osobních údajů. Za další kopie může správce účtovat přiměřený poplatek ve výši administrativních nákladů.

Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob a pokud je možno prostřednictvím elektronické formy subjekt údajů dostatečně identifikovat.

Právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizace, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 nařízení č. 2016/679, které se vztahují na předání.

 

 1. Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na naplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

 1. Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vč. profilování osobních údajů, které se jej týkají, pokud se jedná o zpracování v těchto případech:

-zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údaj vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 

 1. Právo na výmaz

Pokud se jedná o zpracování osobních údajů mimo rámec zákonného zpracování pro splnění právní povinnosti správce a naplnění hlavního cíle spolku, má subjekt údajů právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a dále má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.

Jestliže správce zveřejnil osobní údaje, které má povinnost dle předchozího odstavce vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval zpracovatel, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie.

 

 1. Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování (např. znepřístupnění vybraných údajů příjemcům nebo dočasným odstraněním z internetových stránek) v těchto případech:

 1. Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování dle odst. 3 (právo vznést námitku), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů, bude zpracování omezeno.

Pokud bude zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, bude správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

 

 1. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s právem na opravu, právem na výmaz a právem na omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

 

 1. Právo na informace v případě porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

Oznámení subjektu údajů se nepoužije, pokud

 • Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a toto opatření bylo použito u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů,
 • Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko porušení zabezpečení osobních údajů pro práva a svobody subjektu údajů se již pravděpodobně neprojeví.

 

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení č. 2016/679.

 

 

Zabezpečení osobních údajů:

Veškeré zpracovávané osobní údaje jsou náležitě zabezpečeny.

Osobní údaje v papírové formě uchováváme v kanceláři sekretariátu správce v uzamykatelných skříňkách.

Osobní údaje v elektronické formě jsou zabezpečeny softwarovou ochranou v uzamčené kanceláři.

 

 

 

 

 

 

 

Veškeré bližší informace získáte osobně na naší adrese (Křídlovická 32, 603 00 Brno) nebo prostřednictvím e-mailové adresy tj@stadionbrno.cz.

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument tvoří dodatek k Vnitřnímu řádu ze dne 8. 6. 2016 a bude vždy aktualizován dle platné právní úpravy.

 

 

Vstupuje v platnost dnem 25. 05. 2018.

 

 

Vydal v Brně dne 18. 05. 2018 výbor TJ STADION BRNO z.s